office@stk.edu.az
(+994 12) 567-78-59

ADNSU-nun nəzdində
Sənaye Texnologiya Kolleci

İxtisaslar

ixtisasın kodu-040202

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Dünya standartlarına müvafiq arxiv xidmətinin təşkilini bacarmalıdır;
 • Öz ixtisasını müntəzəm artırmalı və iş sahəsində tez-tez dəyişən texnika və texnologiyalardan istifadə  etməli;
 • Müasir informasiya texnologiyalarla sənədlərin arxivləşdirilməsi və informasiya-məlumat xidmətinin təşkili bacarığına malik olmalı;
 • İdarənin işini koordinasiya etmə və qəbula gələnlərin qəbul etmə qaydalarını bilməlidir;
 • Sənədlərin hazırlanması, qeydiyyatı və icra müddətinə nəzarət etməyi bacarmalıdır;
 • Qanunvericilik aktlarına və normalarına müvafiq olaraq, sənədlərin qiymətləndirilməsi ekspertizasında iştirak etməli;
 • Elektron sənədləşdirmə sistemlərində işin aparılmasını bacarmalı;
 • Elektron kataloqda sənədlərin yerləşdirilməsində iştirak etməli.

Qeyd: Bu ixtisas üzrə məzun mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq, peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə uyğun gələn istənilən istehsal sahələrində, təşkilatlarda, idarələrdə, birliklərdə və s. işləyə bilər.

ixtisasın kodu-040305

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Dekorativ-tətbiqi sənət tərtibi üçün hazırlıq işlərini həyata keçirmək; 
 • Dekorativ- tətbiqi sənət oblastında müasir tendensiyaları nəzərə almaqla dekorativ tətbiqi sənəti prosesini həyata keçirmək;
 • Dekorativ- tətbiqi sənətində rəng palitrasını işləmək;
 • müxtəlif qrafiki vasitələrdən və üsullardan istifadə etməklə eskizləri hazırlamaq;
 • materiallardan forma əmələgətirmə xassələrinə görə istifadə etmək;
 • tarixi obyektinin və ya onun ayrı-ayrı elementlərinin materialda yaratmaq;
 • ixtisas sahəsində yenilikləri müstəqil öyrənmək;
 • aldığı ixtisas üzrə praktiki fəaliyyət göstərməyə standart və sertifikatların tələblərinə uyğunluğuna nəzarət;
 • Dekorativ- tətbiqi sənət texnologiyasının həyata keçirilməsində müəllif nəzarəti;
 • ətrafdakı eşya-fəza mühitini Dekorativ-tətbiqi sənətin vasitələri ilə təsfir etməyi;
 • Dekorativ- tətbiqi sənəti üzərində işlərinin əsas prinsip, metod və üsullarına sahib olmaq;
 • Dekorativ- tətbiqi sənətin təsfiri vasitələrinə və texniki üsularına malik olmaq;
 • Dekorativ- tətbiqi sənətinin texnologiyasında materialların xüsusiyyətlərinin və hazırlanma texnologiyasını nəzərə almaq;
 • Dekorativ- tətbiqi sənətinin məhsulları üçün texniki tapşırıqları işləmək: 

Qeyd: Bu ixtisas üzrə məzunlar mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcələrinə uyğun olaraq istənilən istehsal və xidmət sahələri, incəsənət mərkəzləri, təşkilatlar, bərpa mərkəzləri, tarix-memarlıq qoruqları, muzeylər, sərgi salon və qalereyalarda, birliklər və s. işləyə bilərlər. Mövcud qaydalara riayət olunmaqla, müxtəlif təhsil müəssisəsində çalışa bilərlər.

ixtisasın kodu-040306

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Dizaynın ümumi prinsiplərinin və metodlarına əsaslı surətdə yiyələnməlidir;
 • kompüter texnologiyasının texniki və proqram vasitələri, müasir proqramlaşdırma sistemlərindən birini bilməli və həmin sistemin köməyi ilə ixtisası aid məsələləri kompüterdə həll etməyə;
 • hər hansı nümunənin qrafiki təsvirini verməyi, avadanlıqların layihə-qrafik sənədlərini, texniki qrafikləri işləməyi və oxumağı, texniki sxemlərin və cizgilərin tərtibat qaydalarını, cizgiləri, spesifikasiyaları və izahat yazısını tərtib etmək üçün tətbiqi proqramlar paketindən istifadə qaydalarını bilməyə;
 • tərsimi həndəsənin və texniki rəsmin əsas üsullarını, qanunlarını, metodlarını və qaydalarını bilməli, fəza təfəkkürünə malik olmaq bacarığına yiyələnməli, üçölçülü həndəsi modellərin iearxik strukturunu nəzərə almaqla və alınmış nəticələri tətbiq olunma hədlərini qiymətləndirməklə tətqiqini bilməyə;
 • müasir dizayn vasitələrinin, tikintinin ümumilikdə və xüsusi inşaat materiallarının inkişaf perspektivləri haqqında biliklərə;
 • qrafik dizaynın incəsənətdə rolunu, onun xüsusiyyətlərini, qrafikanın müxtəlif növlərini, kompozisiyanın əsas qaydalarını, şriftin quruluşu, ornamentli kompozisiyanın qurulması, reklam xarakterli daşıyıcıların tərtib olunma prinsiplərinə yiyələnməli, icraçıların işini təşkil etməyi, müxtəlif fikirlərin mövcud olduğu şəraitdə idarəetmə məsələsinin həllini qəbul etmək üçün təhlil aparmaq, düzgün qərar qəbul etməyə;

Qeyd: Bu ixtisas üzrə məzunlar mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcələrinə uyğun olaraq istənilən istehsal və xidmət sahələri, incəsənət mərkəzləri, təşkilatlar, bərpa mərkəzləri, tarix-memarlıq qoruqları, muzeylər, sərgi salon və qalereyalarda, birliklər və s. işləyə bilərlər. Mövcud qaydalara riayət olunmaqla, müxtəlif təhsil müəssisəsində çalışa bilərlər.

ixtisasın kodu-040402

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Bələdiyyə idarəçiliyinin təşkili prinsiplərini, bələdiyyə xidməti təşkilatların xüsusiyyətlərini bilmək; bələdiyyə xidmətində səmərəliyin artırılması imkanlarını bilmək; yerli özünüidarəetmə orqanlarında fəaliyyətin planlaşdırılması metodlarını bilmək və funsiyonal təhlilləri aparmağı bacarmaq; gələcəkdə bərqərar olacaq IV sənaye inqilabının qeyri-müəyyənliklərini bilmək və bələdiyyənin missiyasını, niyyətini, məqsəd və strategiyasını müəyyən etməyi yiyələnməlidir; 
 • Bələdiyyə qulluğu anlayışı, onun vəzifələri və prinsiplərini bilmək; bələdiyyə qulluğunun qanunvericilik bazasını bilmək; bələdiyyə idarəciliyində və qulluğunda etikanı və davranışları bilmək; bələdiyyə qulluğu sisteminin inkişafı məqsədilə institusional quruculuq, kadr siyasəti, bələdiyyə qulluqçularının rotasiyası, onların peşəkarlığının və fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, bələdiyyə qulluğunda səriştə (kompetensiya) və mütərəqqi motivasiya (həvəsləndirmə) modellərinin tətbiqi bacarıqlarına yiyələnmək; 
 • Regional idarəetmənin xüsusiyyətlərini və regional problemləri bilmək; regional idarəetmənin elmi əsaslarını bilməklə, ərazi və sahə idarəedilməsinin təşkili bacarıqlarına yiyələnmək; regional idarəetmədə qabaqcıl təcrübəni mənimsəmək, regional idarəetmə metodlarını, elmi-texniki tərəqqinin regional idarəedilməsi formalarını bilmək; 

Qeyd: Bu ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları mərkəzi və yerli dövlət idarəetmə orqanlarında, yerli özünüidarəetmə orqanlarında, yerli və regional mərkəzlərdə, təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq ictimai əhəmiyyətli qurum və şirkətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, mövcud qaydalara riayət edilməklə müxtəlif elm və təhsil müəssisələrinin müvafiq bölmələrində və peşə-ixtisasına uyğun strukturlarda işləyə bilərlər.

ixtisasın kodu-040405

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Marketinq fəaliyyətinin elmi-nəzəri və konseptual əsaslarına dair baza biliklərinə sahib olmaq;
 • karyera barədə ilkin anlayışları, karyera inkişaf və fəaliyyətlərinin, iş müsahibəsinə hazırlıq prosedurlarını və müsahibə  texnikalarını bilmək, karyera yol xəritəsinin tərtib olunmasını və texnikaları, iradə motivasiya və pozitiv düşüncə, işgüzar etika, iş axtarmaq strategiyaları, eləcədə iş üçün müraciət qaydalarını, peşəkar  CV, rezume, istək və tövsiyyə məktublarının hazırlanmasını bacarmaq;
 • vaxtın effektiv idarə edilməsini, stres menecmentinin, kreativ, tənqidi və analitik düşüncə formalarını bilmək, problem həll etmə və qərar vermə texnikalarına, natiqlik bacarıqlarına sahib olmaq, eləcədə komanda işinin qurulmasını bilmək və liderlik prinsiplərinə yiyələnmək;
 • ixtisasla bağlı anlayış və terminlərin mənasını bilmək və tətbiq etmək bacarığına malik olmaq;
 • marketinq tətqiqatlarının  aparılmasının elmi-metodiki əsaslarını bilmək;
 • kreativ düşüncə tərzi əsasında müştərilərin ehtiyac və təlabatlarının daha yüksək səviyyədə və yeni texnologiya istifadə etməklə ödənilməsini bacarmaq;
 • marketinq sahəsi üzrə biliklərin praktik məsələlərin həllində tətbiq etmək bacarığına sahib olmaq;
 • marketinq sferasında baş verən dəyişiklikləri bilmək və onları mənimsəmək xüsusiyyətlərinə sahib olmaq;
 • bazar mühitinin fasiləsiz izləməklə həmin mühitdə özünü göstərmək marketinq imkanlarını və problemlərini aşkara çıxarmaq qabiliyyətinə sahib olmaq;
 • marketinqdən bir vasitə kimi istifadə  etməklə müəssisənin rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsini və ona nail olma qabiliyyətinə malik olmaq;
 • marketinq təhlilinin və tədqiqatlarının nəticələrini təhlil etmək və hesabat tərtib etmək bacarıqlarına sahib olmaq;
 • marketinq informasiya sistemi ilə interaktiv işləmək bacarığına malik olmaq;
 • müəssisədə marketinq xidmətinin başqa struktur bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək bacarığına malik olmaq.

Qeyd: Bu ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları həm özəl, həm dövlət sektorunda kommunikasiya, marketinq, məhsul idarəçisi, müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi kimi sahələrdə marketinq mütəxəssisi, marketin-menecer, satış mütəxəssisi, reklam mütəxəssisi, marketinq tədqiqatçısı peşələrində və s. peşələrdə işləyə bilərlər.

ixtisasın kodu-040406 

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Mühasibatın və maliyyənin elmi-nəzəri və konseptual əsaslarına dair baza biliklərə sahib olmaq; 
 • İdarəetmədəki və təşkilatdakı mövcud problemləri qavrama və həlli yollarını təklif etmək ilə bağlı biliklərə sahib olmaq; 
 • Vaxtın effektiv idarə edilməsini, stres menecmentini, kreativ, tənqidi və analitik düşüncə formalarını bilmək, problem həll etmə və qərarvermə texnikalarına, natiqlik bacarıqlarına sahib olmaq, eləcə də komanda işinin qurulmasını bilmək və liderlik prinsiplərinə yiyələnmək; 
 • Mühasibat uçotunun və maliyyə təhlilinin aparılması üçün istifadə olunan baza riyazi biliklərə malik olmaq;
 • Audit üzrə biliklərə malik olmaq və effektiv audit və təminat tapşırıqlarını yerinə yetirməyi bacarmaq;
 • İdarəetmə uçotu üzrə biliklərə malik olmaq və strateji planlaşdırma kontekstində daha geniş biznes və texnoloji mühitdə inkişaf və performansın idarəedilməsi bacarığına sahib olmaq;
 • Maraqlı tərəflər üçün maliyyə hesabatlarını hazırlamaq; müəssisələrin fəaliyyətini və mövqeyini təhlil etmək, qiymətləndirmək və məlumatlandırmaq yolu ilə effektiv qərar verməyə dəstək vermək; müvafiq mühasibat uçotu standartları, tənzimlənmə, konseptual hesabatlıq çərçivəsində qiymətləndirmə apara bilmək və tövsiyyələr vermək bacarıqlarına malik olmaq; 
 • Mühasibat üzrə biliklərə malik olmaq və maliyyə hesabatlarını təhlil etməyi bacarmaq;

Qeyd: Bu ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə uyğun gələn istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklərdə və s. sferalarda iqtisadçı, mühasib, maliyyə meneceri, əməliyyatçı, konsaltinq xidməti və s. peşələrdə işləyə bilərlər. 

ixtisasın kodu -040503

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturalarını və onların komponentlərini, kompüterin hesabi və məntiqi əsaslarını, fərdi kompüterin funksional-struktur təşkilini bilməli;
 • Müasir proqramlaşdırma vasitələrindən, əməliyyat sistemləri və tətbiqi  proqramlardan istifadə etməyi bacarmaq;
 • Əməliyyat sistemləri və tətbiqi  proqramlardan istifadə etməyi bacarmaq;
 • Əməliyyat sistemlərinin quraşdırılmasını, problemlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasını bacarmaq;
 • Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarında müasir texnologiyaları mənimsəməli;
 • Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin texniki xidmətin göstərilməsini bacarmaq;

Qeyd: Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər bütün peşə sahələrində informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalının texnoloji proseslərinin uyğunlaşdırılmasını və tətbiqini bacarmalı,  avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin tətbiq sahələrində mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu-040518

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Yaranan ekoloji vəziyyəti analiz etmək, antopogen və təbii mənşəli biosfer hadisələrinin fiziki- kimyəvi anlayışlar əsasında izah etməyi bacarmalı;
 • təbiətdən səmərəli istifadenin prinsip və metodlarını bilməli;
 • ilkin və təkrar emal proseslərini texnoloji sxemlərini bilməli;
 • təbii mühit üçün iqtisadi ziyan və risklərin miqdarının təyin edilməsi üzrə hesablamalar aparılmasını;
 • ekologiyanın informasiya-axtarış sistemlərini bilməli;
 • təbii etraf mühitin çirklənməsini müşahidə edən funksional bölmələrin fəaliyyətini təşkil etməli;
 • çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi və realibitasiyası üzrə  fəaliyyəti və tədbirləri təşkil etməli;
 • müəssisə və təşkilatlarda texnoloji proseslər üçün giriş və çıxış axınlarına nəzarəti və monitorinqi təşkil etməyi bacarmalı;
 • müəssisə və təşkilatlarda aztullantılı və aztullantısız texnologiyalardan istifadənin səmərəliliyini təmin etməli və ona nəzarət etməli;
 • bərk və maye tullantılarının emalı, utilizasiyası və basdırılması üzrə texnoloji prosesləri həyata keçirməyi bacarmalı;
 • ekoloji monitorinq məsələləri üzrə hüquqi və normativ - texniki sənədlərdən istifadə etməyi bacarmalı;
 • ətraf mühitin kefiyyət normativlərinin hesablanmasının və əsaslandırılmasını bilməli; 
 • hava, su və digər mühitlərin çirklənmə səviyyəsi üzərində müşahidələrin aparılması və təşkili metodlarını monitorinqin əsas vəzifələrini müəyyən etməyi bacarmalı;
 • ekoloji ekspertiza, ekoloji audit və ekoloji monitorinq üçün məlumatları toplanmasını, emalını və sistemləşdirilməsini həyata keçirməyi bacarmalı;

Qeyd: Bu ixtisası bitirən məzun təbiəti mühafizə müəssisələrində, sənaye təşkilatlarında, kimya laboratoriyalarında, qoruqlarda uyğun vəzifələrdə keçid mütəxəssis kimi işləyə bilər.

ixtisasın kodu-040523

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüter sistemlərində və şəbəkələrində informasiyanın mühafizə olunmasını bilmək;
 • Müasir proqramlaşdırma vasitələrindən, əməliyyat sistemləri və tətbiqi  proqramlardan istifadə etməyi bacarmaq;
 • Əməliyyat sistemlərinin quraşdırılmasını, problemlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasını bacarmaq;
 • Lokal və qlobal kompüter şəbəkələrinin iş prinsipini, şəbəkələrin topologiyaları bilməlidir;
 • Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin istismarında müasir texnologiyaları mənimsəməli;
 • Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin texniki xidmətin göstərilməsini bacarmaq;

Qeyd: Bu ixtisası bitirən məzun uyğun istehsal və qeyri-istehsal sahələrində mülkiyyət formasından və tabeçiliyindən asılı olmayaraq,  təşkilatlarda, idarələrdə, müəssisələrdə və s. işləyə bilər. Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər bütün peşə sahələrində informasiyanın avtomatlaşdırılmış emalının texnoloji proseslərinin uyğunlaşdırılmasını və tətbiqini bacarmalıdır. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin tətbiq sahələrində mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu -040525

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Malların keyfiyyəti və təhlükəsizliyini müəyyənləşdirilmə və qiymətləndirilmə üsullarından  və vasitələrindən  istifadə etməyi bacarmalıdı;
 • keyfiyyətin formalaşma və saxlanılma faktorlarını nəzərə almaqla əmtəələrin saxlanılmasını təmin etməyi bacarmalı; 
 • əmtəələrin mikrobioloji zədələnmələrinin əmələ gəlmə səbəblərini, bu zədələnmələrin onların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə təsirini müəyyən etməyi bacarmalıdı; 
 • normativ sənədlərin tələblərinə riayət edilməsinə və uyğunluğu təsdiq edən sənədlərin mövcud olmasına nəzarət etməyi bacarmalı;
 • əmtəənin qablaşdırılmasının keyfiyyətinə nəzarət etməyi bacarmalı;
 • tara dövriyyəsini təmin etməyi bacarmalı;
 • əmtəə dövriyyəsinin informasiya təminatını həyata keçirməyi  bacarmalı;
 • mal göndərənlərlə müqavilə işinin təşkilini və aparılmasını həyata keçirməyi  bacarmalı; 
 • qida məhsullarının kəmiyyət və keyfiyyətinə görə qəbulunu bacarmalı;
 • qida məhsullarının xüsusiyyətini nəzərə almaqla anbarda əmtəənin saxlanılma rejimini təmin etməyi bacarmalı;
 • nəzarət-ölçü cihazlarından istifadə etməyi bacarmalı;
 • eyniləşdirilmənin üsul və  metodlarından istifadə etməyi bacarmalı;
 • bütün mərhələlərdə malların eyniləşdirilməsini və saxtalaşdırılmasını aşkar etməyi bacarmalı.

 

Qeyd: Bu ixtisasın məzunları təhsil müəssisələrində, tətqiqat institutlarında, istehsalat müəssisələrində, xüsusən də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin struktur bölmələrində və laboratoriyalarında işləyə bilər.

ixtisasın kodu -040529

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüter və kompüter sistemlərinin istismarı, quraşdırılması, təmiri və  s. işlərin yerinə yetirilməsini bacarmaq;
 • Kompüterin əsas və xarici qurğularının iş prinsipini bilməlidir;
 • Mikroprosessor sistemlərinin baza funksional sxemini bilməlidir;
 • Mikroprosessor sistemlərinin sınaq üsullarını və sazlama qaydalarını;
 • Mikroprosessor sistemlərinin proqram təminatını bilməlidir;
 • Fərdi kompüterin funksional-struktur təşkilini bilməli;
 • Müasir proqramlaşdırma vasitələrindən, əməliyyat sistemləri və tətbiqi  proqramlardan istifadə etməyi bacarmaq;
 • Kompüter sistemləri və komplekslərində təhlükələrin təsnifatı, əsas növləri və əlamətlərini bilməlidir;
 • İnformasiya sistemlərində  təhlükəsizliyin təmin olunmasının texnoloji aspektlərini bilməlidir;
 • İnformasiya texnoloqiyalarının təyinatı və növlərini bilməlidir;
 • Kompüter sistem və komplekslərinə texniki xidmətin göstərilməsini bacarmaq;
 • Böyük inteqral sxemlərin və mikroprosessorların (MP) yaranması, tipik tətbiq  sahələrini bilməli;

Qeyd: Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər bütün rabitə sahələrində istifadə olunan   Kompüter və Kompüter sistemlərinin istismarı, quraşdırılması, təmiri və  s. işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar telefon, rabitə, radio və televiziya qovşaqlarında mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu -040530

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturalarını və onların komponentlərini, kompüterin hesabi və məntiqi əsaslarını, fərdi kompüterin funksional-struktur təşkilini bilməli;
 • Əməliyyat sistemləri və tətbiqi  proqramlardan istifadə etməyi bacarmaq;
 • Əməliyyat sistemlərinin quraşdırılmasını, problemlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasını bacarmaq;
 • Müasir proqramlaşdırma dilləri vasitəsi ilə fərqli peşə sahələrində tətbiqini bacarmaq; 
 • Kompüter sistem və komplekslərinin istismarında müasir texnologiyaları mənimsəməli;
 • Kompüter sistem və komplekslərinə texniki xidmətin göstərilməsini bacarmaq;
 • Internet şəbəkəsinə qoşulma üsullarını, əsas axtarış mexanizmlərini və onların imkanlarını bilməlidir:

Qeyd: Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər müxtəlif peşə sahələrində tətbiq olunan informasiya-kommunikasiya texnologiyaları mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu -040531

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüter və kompüter sistemlərinin istismarı, quraşdırılması, təmiri və  s. işlərin yerinə yetirilməsini bacarmaq;
 • Alqoritmləşdirməyə əsaslanaraq müasir proqramlaşdırma vasitələrindən istifadə etməyi bacarmaq;  
 • Əməliyyat sistemləri və tətbiqi  proqramlardan istifadə etməyi bacarmaq;
 • Müasir qrafik proqram təminatından istifadə etməyi bacarmalı; 
 • Kompüter sistem və komplekslərinin istismarında müasir texnologiyaları mənimsəməli;
 • Kompüter sistem və komplekslərinə texniki xidmətin göstərilməsini bacarmaq;
 • Kompüterin komponentlərində yarana biləcək nazaslıqlarının aşkarlanmasını və aradan qaldırılmasını bacaqmaq;

Qeyd: Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər bütün peşə sahələrində istifadə olunan kompüter və kompüter sistemlərinin istismarı, quraşdırılması, təmiri və  s. işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar telefon, rabitə, radio və televiziya qovşaqlarında mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu -040532

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Əməliyyat sistemlərinin quraşdırılmasını, problemlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasını bacarmaq;
 • Kompüter şəbəkələrində inzibatçılıq məsələlrini istifadə etməyi bacarmaq;
 • Şəbəkə proqram təminatı ilə işləməyi bacarmalı;
 • Kompüter sistem və komplekslərinin istismarında müasir texnologiyaları mənimsəməli;
 • Kompüter sistem və komplekslərinə texniki xidmətin göstərilməsini bacarmaq;

Qeyd: Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər bütün peşə sahələrində  Kompüter və Kompüter şəbəkələrinin inzibatçısı kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu-040533 

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüter və kompüter sistemlərinin istismarı, quraşdırılması, təmiri və  s. işlərin yerinə yetirilməsini bacarmaq;
 • Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturalarını və onların komponentlərini, kompüterin hesabi və məntiqi əsaslarını, fərdi kompüterin funksional-struktur təşkilini bilməli;
 • Əməliyyat sistemlərinin quraşdırılmasını, problemlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasını bacarmaq;
 • Kompüter şəbəkələrində və hesablama texnikasında nasazlıqları müəyyən edib və müxtəlif üsullarla aradan qaldırılmasını bacarmaq;
 • Kompüter sistem və komplekslərinin istismarında müasir texnologiyaları mənimsəməli;
 • Kompüter sistem və komplekslərinə texniki xidmətin göstərilməsini bacarmaq;

Qeyd: Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər bütün peşə sahələrində olunan   Kompüter və Kompüter sistemləri və şəbəkələrinin  istismarı, quraşdırılması, təmiri və  s. işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu -040555

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Tərtibat elementli çap məhsullarının növü və təyinatını müəyyən etmək bacarığına;
 • Çap, kağız və şərti çap vərəqi ilə nəşrin həcmini hesablamaq bacarığına;
 • Çap maşınının əsas qovşaqlarını, xüsusiyyətlərini, əsas çap üsullarını bilmək bacarığına;
 • Nəşrlərin konstruksiyasını seçmək  bacarığına;
 • Təsviri şəkil formalarının hazırlanması texnoloji prosesini düzgün seçmək bacarığına;
 • Rəngləri ayıran çap formalarının hazırlanması texnoloji proseslərini düzgün seçmək bacarığına;

Qeyd: Bu xtisasını bitirən məzun nəşriyyat və mətbəələrdə poliqrafiya istehsalında işlərin təşkil və yerinə yetirilməsi, texnoloji proseslərin işlənib hazırlanması, təşkili və onlara nəzarət prosesləri və s. sahələrdə çalışa bilər.

040558 – ixtisasın kodu 

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüterlə işləmək və ümumi təyinatlı proqram təminatından istifadə etmək bacarığına malik olmalı.
 • Cizgilərin və detalların hazırlanmasında kompüter proqramlarının tətbiqinə və kompüter proqramlarından istifadə edərək vahid konstruktor sənədləşdirmə sistemi qaydalarına uyğun texniki sənədlərin hazirlamasını bacarmalı.
 • Sənaye avadanlıqlarının texniki istismarında müasir texnologiyaları mənimsəməli.
 • Sənaye müəssisələrinin struktur bölmələrinin işinin rəhbərliyində iştirak etməli.
 • Nəzarət-ölçü cihazlarından istifadə etməklə sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və təmirindən sonra onların işə salınmasında və sınaq işində iştirak etməli.
 • Sənaye avadanlıqları hissələrinin bərpa metodlarını seçmək və onların hazırlanma prosesində iştirak etməyi bacarmalı.
 • Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və təmirindən sonra onların işə salınmasında və sınaq işində iştirak etməyi bacarmalı.
 • Sənaye avadanlıqlarına qulluq zamanı istismar – sürgü materiallarını seçməyi bacarmalı.
 • Sənaye avadanlıqlarının,onların aqreqat və mexanizimlərinnin, texnoloji avadanlıq və komplekslərinin istismarının təşkilində iştirak etməyi bacarmalı.
 • Sənaye avadanlıqlarının texniki xidmət və təmir işlərini və onları təhlil etməyi bacarmalı.
 • Sənaye avadanlıqlarının istismarı üzrə plan, proqram, layihə, smeta, sifariş, təlimat və digər texniki sənədlərin tərtib edilməsi üçün ilkin verilənlərin hazırlanmasında iştirak etməyi bacarmalı.

Qeyd: Bu ixtisası bitirən məzun  sənaye müəssisələrində, o cümlədən fabrik və zavodlarda  və müxtəlif istehsalat  müəssisələrində, texnoparklarda, maşınqayırma zavodlarında kiçik mütəxəsis  (quraşdırıcı, sazlayıcı, tornaçı, çilingər,frezer,əməliyyatçı,  texnik, dispetçer, iş icraçisi, usta, sahə rəisi və.s) kimi işləyə bilər.

040567 – ixtisasın kodu 

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Kompüter sistemlərində və şəbəkələrində informasiyanın mühafizə olunması;
 • Kompüter və kompüter sistemlərinin istismarı, quraşdırılması və  s. işlərin yerinə yetirilməsi; 
 • Kompüterin və hesablama sistemlərinin arxitekturalarını və onların komponentlərini, kompüterin hesabi və məntiqi əsaslarını, fərdi kompüterin funksional-struktur təşkilini;
 • Müasir proqramlaşdırma vasitələrindən, əməliyyat sistemləri və tətbiqi  proqramlardan istifadəni;
 • Lokal və qlobal kompüter şəbəkələrinin iş prinsiplərini və növlərini ayırmağı;
 • Kompüter sistem və komplekslərinə texniki xidmətin göstərilməsini və s; 

Qeyd: Bu ixtisası bitirmiş mütəxəssislər hesablama texnikası vasitələrinə və informasiya təhlükəsizliyi sistemi təminatının təşkili tələb olunan sahələrdə (ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində elmi və elmi – pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla) mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərə bilər.

ixtisasın kodu-040570 

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Geyimlərin müxtəlif tələbatlara uyğun olaraq bədii konstruktor lahiyəsinin, yerli və xarici məhsulların müqayisəli analizinin, estetik səviyyəsinin qiymətləndirilməsində, sifarişçi ilə razılaşdırılmış layihənin texniki tapşırığının hazırlanmasında fəal iştirak etmək bacarığına;
 • Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiyasının hazırlanmasında müasir texnologiyaları mənimsəmək bacarığına;
 • Tikiş məmulatı üzrə standart və sertifikatlaşdırma sınaqlarında iştirak etmək bacarığına;
 • Texnoloji avadanlıqların texniki xidmətinin yerinə yetirilməsində iştirak etmək bacarığına;
 • Texnoloji komplekslərin və avadanlığın sertifikatlaşdırılmasının yerinə yetiril­məsində iştirak etmək bacarığına;

Qeyd: Bu ixtisası üzrə subbakalavr təhsil müddətində aldığı biliklər əsasında  fərdi tikiş atelyelərində, tikiş fabriklərində, modalar evində, texniki cəhətdən müasir tələbata uyğun işlərin təşkilində və yerinə yetirilməsində, texnoloji proseslərin islənib hazırlanması, onlara nəzarət prosesləri və s. sahələrdə çalışa bilər.

ixtisasın kodu -040717

Məzun aşağıdakı peşə kompetensiyalarına yiyələnir:

 • Beynəlxalq turizm bazarlarında mövcud və potensial meylləri anlamaq, müqayisə etmək və şərh etmək bacarığına;
 • Turizm resurslarından istifadə etməklə ekskursiya proqramlarını hazırlamaq bacarığına
 • Elektron bronlaşdırma sistemlərindən istifadə edərək turizm və asudə vaxt xidmətlərini həyata keçirmək bacarığına;
 • Turizm resurslarının qiymətləndirilməsi bacarığına;
 • Müxtəlif xidmətlərin daxil olduğu turpaketləri hazırlamaq bacarığına
 • Turizm məhsulunun qiymətini müəyyən etmək bacarığına;
 • Turizm bazarında xidmətlərin qiymət müxtəlifliyini müqayisə etmək bacarığına;

Qeyd: Bu ixtisası üzrə Təhsil Proqramının  məzunları iqtisadiyyatın uyğun sahələrində, turizm və xidmət sahələri üzrə layihə, istehsalat-texnoloji və təşkilati-inzibatçılıq istiqamətlərində istənilən uyğun peşədə işləyə bilərlər.